تلفن-فکس

شماره تماس با بخش های مختلف مالی:

تلفن های موسسه:    22-33697120-028

1- مالی اساتید :     داخلی 104                

2- مالی کارمندان:     داخلی 119

3- مالی دانشجویان:     داخلی 118

فکس بخش مالی: 33697124-028

         

 

 

 

 

 

 

طراحی و اجرا: شرکت فناوران اطلاعات وانا  www.vana.ir