شهریه ترم تابستان

دانشجويان گرامي:

با توجه به شروع انتخاب واحد  ازتاريخ   1395/04/07  لطفا هرچه سریعتر نسبت

به پرداخت علي الحساب شهريه به مبلغ3.000.000ريال اقدام نمائيد.      

دانشجویانی که تعداد واحدهای فارغ التحصیلی  آنها 3یاکمترازآن می باشد  بامراجعه یا

تماس با  واحدمالی میتوانند مبلغ 2.000.000ریال بابت انتخاب واحدخود پرداخت نمایند.

    باتشكر واحد مالي

         

 

 

 

 

 

 

طراحی و اجرا: شرکت فناوران اطلاعات وانا  www.vana.ir