اطلاعيه در خصوص معرفي به استاد

قابل توجه دانشجويان گرامي

طبق ماده 9   تبصره    3   وزارت علوم تحقيقات وفناوري استفاده دانشجو ازفرصت معرفي به استاد برابربا ضوابط مندرج درآئين نامه آموزشي علاوه برپرداخت شهريه متغير         مستلزم      پرداخت نصف شهريه ثابت توسط دانشجو خواهدبود.

         

 

 

 

 

 

 

طراحی و اجرا: شرکت فناوران اطلاعات وانا  www.vana.ir