شهريه ارشد 94

                                                                   جدول شهریه دانشجویان جدید الورود     سال 94                               مبالغ -ریال

 
 

کارشناسی ارشد

 

ردیف

عنوان

تعداد واحد

مبلغ شهریه ثابت

شهریه متغیر به ازای تعداد واحد

شهریه قابل پرداخت

 
 

1

حسابداری -مدیریت

7

5,951,250

7,542,850

13,494,100

 

2

حسابداری

8

5,951,250

8,620,400

14,571,650

 

3

حسابداری - حسابرسی

7

5,951,250

7,542,850

13,494,100

 

4

مديريت بازرگاني

8

5,951,250

8,620,400

14,571,650

 

5

مديريت صنعتي

8

5,951,250

8,620,400

14,571,650

 
   

         

 

 

 

 

 

 

طراحی و اجرا: شرکت فناوران اطلاعات وانا  www.vana.ir