تخفيفات دانشجويان ممتاز

((به نام حق))

نحوه محاسبه تخفيفات دانشجويان ممتاز:

دانشجوياني كه تعدادورودي انها 30نفرويابيشترازان باشد:

رتبه اول 30درصد كل شهريه

رتبه دوم20درصد كل شهريه

رتبه سوم 15درصد كل شهريه

دانشجوياني كه تعدادورودي انها 15نفرويابيشترازان باشد:

رتبه اول 25درصد كل شهريه

رتبه دوم 15درصد كل شهريه

رتبه سوم 10درصد كل شهريه

دانشجوياني كه تعدادورودي انها 10نفرويابيشترازان باشد:

رتبه اول 20درصد كل شهريه

رتبه دوم10درصد كل شهريه

رتبه سوم شامل مبلغ تخفيف شهريه نميباشد

دانشجوياني كه تعدادورودي انها 5نفرويابيشترازان باشد:

رتبه اول 15درصد كل شهريه

رتبه دومشامل مبلغ تخفيف شهريه نميباشد

رتبه سوم شامل مبلغ تخفيف شهريه نميباشد

         

 

 

 

 

 

 

طراحی و اجرا: شرکت فناوران اطلاعات وانا  www.vana.ir